Contents


BC Human Rights Tribunal

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਗਾਇਡ - ਪੰਜਾਬੀ

Tribunal Information Sheets and Guides - Punjabi

ਬੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ - The BC Human Rights Code and Tribunal -

ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ - The Settlement Meeting -

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ - Getting Ready for a Hearing -

ਬੀ ਸੀ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ - Guide for Self-Represented People